ساعات کار بخش کنسولی در دهلی نو (برای غیر ایرانیان)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9:30 تا 13:30
ساعات کار بخش کنسولی در دهلی نو (برای ایرانیان)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 15
ساعات کار سفارت در دهلی نو
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 16:30

گالری فیلم